ORGANIZATION CHART - ICF

NATIONAL PRESIDENT

Mrs NETHRAVATHI V (WOMEN WING)

Zonal President(SZ)


SHANTHI PAWAR (WOMEN WING)

Regional President


J KANAGAMANI, TN, KERALA & PONDICHERRY

Regional President